ÜYELİK YÖNERGESİ TR-FR

FRANSA DİTİB CENAZE FONU

ÜYELİK YÖNERGESİ

 

MADDE 1: Fon’un Amacı

Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonun amacı Fransa’da (denizaşırı topraklar hariç ve Outre-mer hariç) vefat eden üyelerinin cenazelerini Türkiye’ye nakletmek ve bu yönergenin öngördüğü masrafları karşılamaktır.

MADDE 2: Fon Üyeliğine Başvuru Şartları

 1. Türk asıllı (Türk vatandaşı, çifte vatandaş, Fransız vatandaşı vb.)  olmak veya bu özellikleri taşıyan birisi ile evli olmak,
 2. Fransa’da ikamet etmek,
 3. Aile reisinin kimlik (oturum) kartının veya T.C. nüfus kimlik kartının fotokopisini eklemek. Bu fotokopi aile reisinin eşi, çocukları, gelinleri ve torunları için de yeterlidir. Ancak, anne, baba, kardeş ve damat gibi diğer yakınlarının oturum kartlarının fotokopileri de eklenir.
 4. Giriş ücreti miktarınca DİTİB’e bağışta bulunmak. Kaydolurken bir defaya mahsus ödenen ve yaşa göre değişen giriş ücreti şöyledir: Yaşı 0-19 arası olanlar için 30 , 20-29 arası 50 , 30-39 arası 75 , 40-49 arası 100 , 50-59 arası 200 , 60-69 arası 500 €, ve 70 üzeri olanlar için 1000 . Yaş hesaplamasında sadece yıl esas alınır; doğum tarihindeki ay ve gün göz önüne alınmaz.
 5. Aile reisinin ikametgahına en yakın DİTİB derneklerinden her hangi birine üye olan fertlerin, ilk kayıt esnasında cenaze fonu giriş ücretlerinde %25 oranında indirim uygulanır. Aile reisinin DİTİB derneğine olan üyeliği ispatlanmalıdır. Daha sonra aile reisinin üzerine yapacağı ilave kayıtlar için indirim uygulanmaz.
 6. Kayıt Formu, kimlik (oturum) kartı veya T.C. nüfus kimlik kartının fotokopisi ve giriş bağışı DİTİB’e ulaşınca üzerinde aile reisinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve üye numarası bulunan üyelik kartı gönderilir. Diğer aile fertlerinin isimleri dosyada bulunur ancak karta yazılmaz.

MADDE 3: Fon’dan Yararlanma Tarihi

 1. Fondan yararlanma hakkı kayıt tarihinden 2 ay sonra başlar. Bir dosyaya sonradan eklenenler için de süre aynıdır. Ancak, kaza ile vefat halinde bekleme süresi aranmaz.
 2. Bekleme süresi dolmadan vefat edenler Fon’dan yararlanamaz ve giriş ücretleri iade edilmez.
 3. Yeni doğan bebek, anne veya babasının üyeliği geçerliyse, doğum tarihinden itibaren ilk 6 ay Fon’un doğal üyesidir, 6 ay içerisinde dosyaya eklenirse, bekleme süresi uygulanmaz ve aynı gün fondan yararlanma hakkı kazanır.. Annesi veya babası üyemiz olan ana karnında ölen çocuk da Fondan yararlanır.

MADDE 4: Cenaze Yakınlarının Yapacağı İşler

Cenaze nakil işlemleri sadece DİTİB’in görevlendirdiği firma tarafından yapılır. Cenaze yakınları DİTİB’in bilgisi dışında herhangi bir firmayı görevlendirirse maddi ve manevi bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; öncelikle DİTİB’e haber verilmeli ve resmi işlemler için şu belgeler hazırlanmalıdır: Vefat edenin pasaportu, kimlik (oturum) kartı, T.C. nüfus cüzdanı, uluslararası evlilik cüzdanı ve ölüm raporu.

MADDE 5: Vefat Halinde Fon’un Yapacağı İşler

 1. Konsolosluklar ve Fransız makamları nezdinde cenaze nakil işlemlerini tamamlamak,
 2. Cenazeyi uluslararası standart bir tabuta yerleştirerek, hava yoluyla Türkiye’de defnedileceği yere en yakın havalimanına nakletmek; ordan da Türkiye Diyanet Vakfı’nın ambulans veya cenaze arabalarıyla defnedileceği yere kadar taşımak,
 3. Cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere gidecek veya oradan gelecek cenaze yakınlarından imkanlar dahilinde cenaze seyahat etme koşulu ile iki kişinin ekonomi sınıf gidiş-dönüş veya geliş-gidiş bilet ücretini karşılamak,
 4. Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

MADDE 6: Cenaze Fransa’da Defnedilirse Yapılacak İşler

Üyelerimiz yakınlarını Fransa’da defnetmek isterlerse, bunu kendi imkânlarıyla defnederler. Ancak, ölüm raporu ve harcama belgeleri bir dilekçeyle Fon’a ulaştırılırsa, 1500 €’ya kadar fatura bedeli ödemesi yapılır.

MADDE 7: Ödeme Yükümlülüğü

 1. Bir takvim yılında Cenaze Fonunun yaptığı masraflar üye sayısına bölünerek bir kişilik masraf payı bulunur. Bu rakam ailedeki kişi sayısıyla çarpılarak ailenin ödeyeceği yıllık masraf payı bulunur ve takip eden yılın başlarında aile reisine yazılı olarak bildirilir.
 2. Bekleme süresini tamamlayıp Fon’dan yararlanma hakkını yılın sonlarına doğru kazanan üyelerimiz de o yıla ait masraf payını ödemekle yükümlüdür.
 3. Aile reisi yıllık masraf payını belirtilen tarihe kadar ödemekle yükümlüdür. Hangi sebeple olursa olsun belirtilen tarihe kadar yıllık masraf payını ödemeyenlerin üyelikleri, her hangi bir uyarı yazısına gerek olmaksızın askıya alınır ve Fon’dan hiçbir şekilde yararlanamazlar.
 4. Üyeliği askıya alınanlara yıllık masraf paylarını ödemeleri için bir uyarı yazısı gönderilir. Verilen tarihe kadar gecikme farkıyla birlikte (kişi başına 5 €) ödemeleri halinde ödeme tarihinden itibaren üyelikleri yeniden geçerli hale getirilir. Ödemezlerse üyelikleri tamamen silinir. Üyelikleri silinenler birikmiş borçlarını bir yıl içerisinde ödemeleri halinde ödeme tarihinden itibaren üyelikleri yeniden geçerli olur.

MADDE 8: Üyelerimiz Fransa Dışında Vefat Ederlerse

 1. Türkiye’de vefat eden üyemizin cenazesini yakınları kendi imkânlarıyla defnederler. Ölüm raporu bir dilekçeyle Fon’a ulaştırılırsa cenaze fonuna kayıtlı olmaları şartıyla eşine, çocuklarına, yok ise cenaze ile ilgilenen bir aile yakınına 500 € yardım yapılır.
 2. Fransa ve Türkiye dışında vefat eden üyemizin cenazesini yakınları kendi imkânlarıyla naklederler. Ölüm raporu ve cenaze nakli için yapılan harcamaların faturaları Fon’a ulaştırılırsa bunların bedeli (en fazla 3000 €) cenazenin bir yakınına ödenir.

MADDE 9: Cenaze Fonundan Ayrılma

 1. Üyeler dilekçe yazarak Fon’dan ayrılabilirler.
 2. Aile reisinin, üzerinde kayıtlı bir aile ferdini silme talebinde bulunabilmesi için silinecek aile ferdinin o yıla ait masraf payı borcunu ödemiş olması gerekir.
 3. Üyelik için gereken şartlardan birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar, DİTİB için zararlı faaliyette bulunanlar, belgelerde tahrifat yapanlar ve yıllık masraf paylarını uyarı yazısına rağmen ödemeyenler fon üyeliğinden çıkarılırlar.
 4. Boşanma durumunda, karşılıklı mutabakat olmadan eşlerden birinin üyeliği silinmesi talebi kabul edilmez.
 5. Üyelikten kendi isteğiyle çıkan ya da DİTİB tarafından çıkarılanlar fondan yararlanma hakkını kaybederler. Önceden ödedikleri giriş ücreti ve masraf payı iade edilmez.
 6. DİTİB üyelik başvurularını kabul edip etmemeye veya bir üyeliği iptal etmeye yetkilidir. DİTİB bu konuda gerekçe beyan etmek zorunda değildir.

MADDE 10: Bilgi Verme Yükümlülüğü

Üyeler; adres, telefon ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri gecikmeden bildirmekle yükümlüdürler. Haber verilmemesinden kaynaklanacak aksaklıklardan üyeler sorumludurlar.

MADDE 11: Yürütme Yetkisi

 1. Bu yö­nerge 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fransa DİTİB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İleride görülecek lüzum üzerine yönergede değişiklik yapmaya ve bu yönergede belirtilmeyen diğer ayrıntılarda karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Kayıt Formunu imzalayan kişi bu yönergeyi aynen kabul etmiş sayılır. Cenaze işlemleri konusunda doğacak anlaşmazlıklar bu yönergeye göre çözülür.

Tüm üyelerimize hayırlı ve uzun ömürler dileriz.
DİTİB Yönetim Kurulu 2022


CHARTE DU FONDS DE SOLIDARTE D’OBSEQUES

DE DITIB FRANCE

Article 1 : But du Fonds

Le but du Fonds est d’assurer, lors de décès d’un adhérant en France (sauf DOM-TOM et Outre-mer),

L’organisation nécessaire pour le rapatriement des corps en Turquie et la prise en charge des dépenses prévues par ce règlement.

Le Fonds n’a pas le statut d’assurance.

Article 2 : Condition d’adhésion :

 • Être d’origine turque (citoyen turc, citoyens binationaux franco-turc, citoyen français,) ou bien être marié à une personne d’origine turque.
 • Résider en France
 • Joindre la photocopie de la carte de résidence du chef de famille ou bien joindre la photocopie de la pièce d’identité turque. Ceci est suffisant pour tous les membres inscrits de la famille : le/la conjointe, les enfants, les belles-filles et les petits enfants. Mais pour le père, la mère, frères et sœurs et gendre du chef de famille, il faudra ajouter les photocopies de leurs cartes de séjours.
 • Acquitter les frais d’adhésion. Les frais d’adhésion varient en fonction de l’âge des inscrits et sont versés en une seule fois et sont perçus en tant que don :

Entre 0-19 ans : 30€                                        entre 50-59 ans : 200 €

Entre 20-29 ans : 50 €                                     entre 60-69 ans : 500 €

Entre 30-39 ans : 75 €                                     au -delà de 70 ans : 1000 €

Entre 40-49 ans :   100 €

Le calcul de l’âge se fait par année entière.  Les jours et mois ne sont pas pris en compte.

 • Les personnes adhérant à n’importe quelle association de DITIB près de leurs domiciles ont le droit de réduction de frais d’adhésion de % 25.
 • Apres avoir reçu le formulaire dûment rempli, la photocopie de la carte de résident ou la photocopie de la carte d’identité et frais d’adhésion, DITIB prépare et expédie la carte d’adhérant qui comporte : le nom, prénom, lieu et date de naissances du chef de famille et le numéro d’adhésion.

Les noms des membres inscrits de la famille ne figurent pas sur la carte. Mais ils se trouvent dans le dossier.

Article 3 : Prise d’effet :

A -Les droits sont effectifs 2 mois après la date d’inscription. Les personnes rajoutées après attendent aussi 2 mois. Cependant, le délai de prise d’effet ne s’applique que 48 heures en cas de décès accidentel.

B – en cas de décès avant le délai de la prise d’effet, les inscrits ne peuvent pas bénéficier du droit de membre et aucun remboursement ne sera effectué.

c- le nouveau-né du père ou de la mère adhérant actif est adhérant  aussi jusqu’à 6 mois et le délai de carence ne s’applique pas. Les démarches et paiements seront aussi effectués concernant les enfants mort-nés des adhérents.

Article 4 : Précaution des proches du défunt/de la défunte

Tous les services concernant le défunt sont réalisés par les pompes funèbres désignés par DITIB. Sans autorisation de DITIB, si la famille mandate n’importe quel service de pompe funèbres ; DITIB se désengage de tous les prestations et du règlement.  Donc, les proches de défunt doivent annoncer le décès et remettre à la pompe funèbre les documents ci-après :

Passeport du / de la défunt-e

Carte de séjour du /de la défunt-e

Carte d’identité du / de la défunt-e

Acte de mariage internationale si le / la défunt-e était marié-e

Acte de décès établi par un médecin et indiquant la cause du décès

Article 5 : Prestation de service du Fonds

 • Réaliser les démarches officielles nécessaires auprès des consulats et de l’administration français.
 • Faire la mise en bière selon les critères internationaux, transporter le défunt par voie aérienne proche du lieu d’inhumation puis le transporter jusqu’au lieu d’inhumation par voie terrestre, sous la responsabilité de TDV.
 • Prendre en charge les billets d’avion aller-retour de classe économique de deux personnes
 • Le Fonds ne se porte en aucun cas garant des effets de retards ou d’interruption des transports, des dysfonctionnements des institutions administratifs ou des problèmes liés aux jours fériés et de vacances. (Le conseil d’administration du Fonds n’est pas responsable des retards et des empêchements causés par les autorités officielles, dû aux jours de congés et des fêtes ou occasionnés par les sociétés de lignes aériennes et terrestres.)

Article 6 : Les Prestations du Fonds en cas d’inhumation en France

Si l’adhérant décède en France et souhaite être inhumée en France, les proches du défunt s’occuperont eux-mêmes des formalités nécessaires. Pour couvrir les dépenses avec factures et certificat de décès, une aide de l’ordre de 1500maximum sera accordée à la famille.

Article 7 :

 • Le conseil d’administration du Fonds fixe le montant de la cotisation annuelle que doivent payer les membres en tenant compte des dépenses effectuées jusqu’à la fin du mois de décembre de chaque année. Et à partir de janvier suivant on adresse les factures au nom du chef de famille par voie postale.
 • Les membres qui ont obtenu leur droit d’affiliation vers la fin de l’année doivent aussi s’acquitter de leur cotisation.
 • Pour pouvoir bénéficier du Fonds, le chef de famille doit payer leur cotisation annuelle jusqu’au délai indiqué. Sans un nouvel avertissement pour le non-paiement, l’affiliation est mise en suspension et en aucun cas on ne peut bénéficier des prestations et règlements du Fonds.
 • Les adhérents mis en suspension sont avisés par une lettre d’avertissement (rappel). Si on paye avec une majoration de 5 € par personne jusqu’au délai accordé, le dossier est actif à nouveau. Sinon on supprime totalement l’affiliation. Pour activer les dossiers supprimés il faut payer la facture dans le délai d’un an maximum.

Article 8 : En cas de décès hors de France

 • En cas de décès en Turquie, les proches du défunt s’occuperont eux-mêmes des formalités nécessaires. Pour couvrir les dépenses avec factures et acte de décès, une aide de 500€ maximum sera accordé si inscrit au fonds d’obsèques à sa femme, à ces enfants ou à une personne de la famille qui c’est occupé des formalités d’obsèques.
 • En cas de décès hors France et en Turquie, les proches du défunt s’occuperont eux-mêmes des formalités nécessaires. Pour couvrir les dépenses avec factures et acte de décès, une aide de 3000 € maximum sera accordée à un proche.

Article 9 : Fin d’affiliation au Fonds

 • Par une demande écrite de l’adhérant
 • Le chef de famille doit payer la cotisation annuelle pour enlever un membre se trouvant dans le dossier
 • Si de fausses informations et ou de faux documents ont été fournis lors de l’inscription où pour Ceux qui n’ont pas ou perdu les critères requis ou ceux qui agissent de manière nuisible envers DITIB, et malgré le rappel ceux qui ne s’acquittent pas de la cotisation sont des affiliés, l’adhésion devient caduque par décision du conseil d’administration.
 • En cas de divorce, sans consentement mutuelle, on ne désaffilie pas un (une) conjoint-e
 • En cas de désaffiliation sur la demande de l’adhérant ou par la décision de DITIB on ne rembourse pas le don d’entrée et les cotisations acquittés. (L’adhérant peut résilier son inscription par une demande écrite. Aucun remboursement ne lui sera effectué)
 • Sans être obligé de préciser son avis, Ditib est compétant pour accepter ou annuler une affiliation.
 • Article 10 : Devoir d’information

Les adhérents sont tenus de signaler à DITIB France tout changement de coordonnées (adresse, numéro de téléphone, e-mail) par écrit. DITIB n’est pas responsable en cas de non-accessibilité des adhérents.

Article 11 : Procédure administratif et habilité

a – Cette charte a été adoptée lors de la réunion du conseil d’administration de DITIB le  01/01/2022 et est entrée en vigueur depuis.

b- L’adhérant est considéré avoir accepté  la charte du  Fonds ainsi que tout changement ultérieur apporté à celle-ci. Et les litiges entre les parties seront résolus selon cette charte.