İlim / La science

0
390

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

…قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَاب…

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِى فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ…

İLİM TAHSİL ETMEK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “De ki:Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” Doğrusu ancak akıl ve iz’an sahipleri bunu anlar.”[1]  Okuduğum hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber (s.a.s.) ilim öğrenmenin, Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, memnuniyetlerinden dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”[2]

Aziz Müminler!

Peygamberimizin tabiriyle, “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, O’na ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır…” Unutmayalım ki; yaratılışın yegâne hedefi ve gayesi de budur. Görevlerini yerine getirdikleri takdirde, kulların Rableri üzerindeki hakkı, “…kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir.” [3] Bu nedenle, Yaradan’ı tanımamız ve O’nun rızasına uygun bir hayatı nasıl yaşayabileceğimizi öğrenmemiz elzemdir. Bizlere dini bilgiyi öğretecek kişiler Allah için ilim öğrenen ve öğreten insanlardır. Bu minvalde Hz. Peygamber ‘İlim talep etmek her Müslüman’a farzdır.’[4] buyurarak bizlere konunun önemini açık bir dille ifade etmiştir.

Kıymetli gençler ve veliler!

Söz konusu ayet ve hadislerde belirtilen faziletlere ulaşma ve müjdelere nail olma fırsatı ayaklarımıza kadar gelmiştir. Uluslararası İlahiyat Programı vesilesiyle, genç kardeşlerimiz ilim yolculuğuna çıkabilmekte ve tahsillerini tamamladıktan sonra, elde ettikleri ilim müktesebatlarını diğer insanlara ulaştırarak kutsal bir hizmetin parçası olabilmektedirler.

Bu vesileyle, liseyi bitirmekte olan kardeşlerimiz ve saygıdeğer veliler! Uluslararası İlahiyat Programı kayıtlarının halen devam ettiğini, erkek-kız ayırt etmeksizin bütün kardeşlerimizin bu programa müracaat edebileceklerini sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Aklınıza takılan soruları bizlere her daim sorabilir ve bizlerle istişare edebilirsiniz. Hutbemi tamamlarken, tüm kardeşlerime ilim yolculuklarında Rabbimden hayırlar ve başarılar niyaz ederim.

[1] ez-Zümer, 39/9.

[2] et-Tirmizî, Ebvâbu’l-‘İlm, 19.

[3] el-Buhârî, Kitâbu’l-Cihâd, 46.

[4] İbn Mâce, Mukaddime, 17.

 


 

L’APPRENTISSAGE DE LA SCIENCE

Chers musulmans !

Dans le verset que je viens de citer, Allah (jj) nous déclare ceci : « …Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ! Seul les doués de conscience spirituelle se rappellent. »[1] Quant au hadith que j’ai lu, le Prophète (saw) nous enseigne ainsi : « Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis.
Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même le poisson dans l’eau, demandent le pardon pour le savant. Le mérite du savant  par rapport à l’adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Certes les savants sont les héritiers des prophètes qui n’ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science
. De ce fait, celui qui prend cette science aura pris une part importante comme héritage. »[2]

Chers croyants !

Selon la conception de notre prophète, « Le droit d’Allah sur Ses serviteurs est, qu’ils L’adorent sans ne rien Lui associer… et le droit des serviteurs sur Allah est qu’Il ne les châtie pas. »[3] Rappelons-nous que le but de notre création est l’adoration d’Allah. Cependant, l’adoration et la possibilité de réaliser une vie agréée par Allah (jj) n’est possible qu´en atteignant les connaissances nécessaires. A ce propos, Le Messager d’Allah (saw) nous enseigne ceci : « Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. »[4]

Chers jeunes et chers parents !

Il est temps de saisır l’opportunité d’atteindre les vertus et les bonnes nouvelles annoncées dans le verset et les hadiths cités ci-dessus. Par le biais du programme UIP, (Programme Internationale d´Etudes Théologiques), soutenu par notre organisation DITIB, nos jeunes frères et sœurs pourront se lancer dans une aventure d’apprentissage en théologie musulmane. Après avoir terminé leur cursus universitaire, ils serviront les musulmans habitant en France en partageant leurs bagages de connaissances religieuses et éducatives.

À cette occasion, j’aimerais rappeler aux lycéens en fin de cursus et à leurs parents, que l’inscription au Programme Internationale d´Etudes Théologique en Turquie est en cours. N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner. Je finis mon sermon en implorant mon Seigneur la réussite et le succès de tous mes frères et sœurs concernés dans cette aventure importante pour nos futures générations.

[1] Az-Zumar, (Les Groupes), 39/9.

[2] At-Tirmidhî, Abwab al-ilm, 19.

[3] Al-Bukhârî, Kitâbu’l-Jihâd, 46.

[4] Ibn Maja, Muqaddima, 17.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz